Heartscape

anhso.net

Heartscape minh họa các cấu trúc giải phẩu chủ yếu của tim và các chức năng của chúng. Chương trình còn có phần trắc nghiệm những kiến thức liên quan. Xem chi tiết tại www.skillstat.com

[Download heartscape.zip] (377 Kb)

hoặc [Download heartscape.zip] (377 Kb)

Trích từ http://medisoft.com.vnAbout this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008