Melanoma

anhso�.net

Tác giả : Bs Bảo Phi

Việc nhận biết nốt ruồi loạn sản rất quan trọng do chúng có nhiều nguy cơ phát triển thành u melanin ác tính. Chương trình Melanoma giúp nhận biết các nốt ruồi loạn sản và đánh giá nguy cơ phát triển thành u Melanin ác tính dựa vào số nốt ruồi loạn sản phát hiện được .

Đây là phần mềm miễn phí thuộc Dự án Thuật toán Y khoa do MEDISOFT thực hiện.

1/ [Download MelanomaSetup.exe] (273Kb) và cài đặt chương trình .

2/ Để chạy được chương trình , cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC. Nếu chưa có, [DownloadInstallFlashPlayer7AX.exe] (535 Kb) và chạy chương trình này để cài đặt

Trích từ http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008