BAL 2000

Tác giả : JUHA NICKELS MD

BAL 2000 là một hệ chuyên gia hỗ trợ việc phân tích và biện luận kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang.

Phiên bản 1 (DOS) và 2 (Win 3.1) đã được sử dụng ở Phần Lan trên 6 năm và phiên bản 3, bản cuối cùng (Win 9x, WinNT) dựa trên một công trình nghiên cứu 800 mẫu xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang. Đây là phần mềm miễn phí , xem chi tiết tại web site http://www.nickels.fi/

Download [BAL 2000 freeware] về PC, giải nén vào một thư mục rồi tạo shortcut trên desktop cho tập tin Bal2free.exe là sử dụng được ngay, không cần cài đặt.

bal31iconBAL2000 is an expert system helping to analyse and interpret the bronchoalveolar lavage specimen. Version 1 (DOS) and version 2 (Win3.1) has been used in Finland over 6 years and the latest version 3 (Win 95/98/NT/XP) is based on the experience of over 800 BAL specimens. You may download it here in ZIP form. You need a Zip-program to extract it on your computer (e.g. WinZip or PKZip). The root could be e.g. C:\BAL\*.* Download: BAL2000 freeware ( WIN 95/98/NT/XP).

Differential cell calculator

Input dialog


BAL mainwindow

Reference values

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008