Một vài tiếng Phổi

Giới thiệu đến các bạn tuyển tập một vài tiếng Phổi được trích đăng từ tuyển tập do BS Khôi Bửu siêu tầm

Acute stage of pneumonia
Giai đoạn cấp của viêm phổi

In the acute stage the rales are rough and occur in mid- or end-inspiration.
Trong giai đoạn cấp của viêm phổi, ran phổi thô xảy ra giữa hoặc cuối thì hít vào.

Download


Advanced asbestosis changes
Thay đổi do nhiễm amiăng giai đoạn nặng

Mid- and end-inspiratory rough rales
Ran phổi thô giữa và cuối thì hít vào

Download


Advanced cardiac insufficiency
Suy tim nặng

Mid- and end-inspiratory, soft, rough rales. Note the increased respiratory rate of this patient. Ran thô, nhẹ, giữa và cuối thì hít vào. Để ý nhịp thở nhanh ở bệnh nhân này.

Download


Bilateral vocal cord paralysis
Liệt dây thanh hai bên

Stridor (monophonic wheezing) is heard both during inspiration and expiration in the beginning of the recording, but only during inspiration at the end of the recording where a low-pitch wheeze can be heard in expiration.
Tiếng rít (khò khè một giọng) nghe ở cả 2 thì hít vào và thở ra khi bắt đầu ghi âm, nhưng chỉ nghe ở thì hít vào vào đoạn cuối, khi đó nghe được tiếng khò khè âm độ thấp.

Download


Bronchiectasia

Bệnh giãn phế quản

Rough (coarse) rales in mid- and end-inspiration, also in expiration
Ran thô ở giữa và cuối thì hít vào, cũng như ở thì thở ra.

Download


Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính

Clear rough rales at the very beginning of inspiration
Ran thô nghe rõ ở ngay đầu thì hít vào

Download


Fibrotising alveolitis
Viêm phế nang hóa sợi

End-inspiratory rales can also be heard, in addition to a squawking inspiratory sound
Ran cuối thì hít vào, kèm tiếng quạc quạc trong thì hít vào

Download


Fibrotising alveolitis associated with rheumatoid arthritis

Viêm phế nang hóa sợi đi kèm viêm đa khớp dạng thấp

Typically very fine rales, usually in mid- and end-inspiration
Ran rất nhỏ điển hình, thường nghe giữa và cuối thì hít vào

Download


Recovery from pneumonia

Hồi phục sau viêm phổi

During the recovery phase of pneumonia the rales are more frequently end-inspiratory and finer than in the acute phase (humming of the tape-recorder in the background)
Trong giai đoạn hồi phục sau viêm phổi, ran thường được nghe hơn ở cuối thì hít vào và nhỏ hơn trong giai đoạn cấp (có lẫn tạp âm do máy ghi băng tạo ra)

Download


Silicosis

Nhiễm silic

Mid- and end-inspiratory fine rales
Ran nhỏ giữa và cuối thì hít vào

Download


Wheezing of asthma

Tiếng khò khè của bệnh suyễn
Expiratory polyphonic wheezing
Tiếng khò khè nhiều giọng ở thì thở ra

Download

BS Võ Khôi Bứu sưu tầm và dịch.

[Nguồn tài liệu từ Câu Lạc bộ 195 ]


About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008