Bài giảng bộ môn Tai Mũi Họng - ĐH Y Dược Huế

Tuyển tập giáo trình bài giảng bộ môn Tai Mũi Họng - ĐH Y Dược Huế
Tên Kích thước Đã được thay đổi
Tập tin b1.pdf
255.7Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b10.pdf
340.3Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b11.pdf
373.1Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b12.pdf
242.3Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b13.pdf
277.8Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b14.pdf
254Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b15.pdf
201.3Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b16.pdf
245.1Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b17.pdf
263.1Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b18.pdf
244.5Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b2.pdf
261.5Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b3.pdf
337.9Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b4.pdf
327.2Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b5.pdf
240Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b6.pdf
322.4Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b7.pdf
267.9Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b8.pdf
314.2Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b9.pdf
271.7Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin gioithieu.pdf
110.7Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin tailieu.pdf
107Kb 18 June 2007, 08:20 AM

Chú ý:

Để đọc được các tập tin PDF cần có chương trình Acrobat Reader. Nếu bạn chưa có chương trình Acrobat Reader, hãy tải chương trình Acrobat Reader tại đây

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008