Appendscore

anhso.netAppendscore hỗ trợ đánh giá tình trạng viêm ruột thừa dựa vào 4 phương pháp tính điểm của Alvarado, Ohmann, Teicher, Lindberg. Đây là phần mềm miễn phí thuộc Dự án Thuật toán Y khoa do MEDISOFT thực hiện.

1/ [Download AppendScoreSetup.exe] (246Kb) hoặc [Download AppendScoreSetup.exe] và cài đặt chương trình

2/ Để chạy được chương trình , cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC. Nếu chưa có, [DownloadInstallFlashPlayer7AX.exe] (535 Kb) hoặc [DownloadInstallFlashPlayer7AX.exe] và chạy chương trình này để cài đặt .

Trích từ http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008