Astonix 1.0

ẢnhSá»�.net ~ Bạn hãy click và o đây để thay đổi kÃch cỡ ảnhChương trình cung cấp 30 điện tâm đồ cùng các câu hỏi với bệnh cảnh lâm sàng thực tế, kèm theo các đáp án nhằm giúp các sinh viên y khoa đang thực tập làm quen với điện tâm đồ lâm sàng. Xem chi tiết tại website www.synapse.net.mt .

[Download ecgtst32_v1.zip] (1.94 Mb)

hoặc [Download ecgtst32_v1.zip] (1.94 Mb)

Trích từ http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008