Anthro

Chương trình Anthro giúp tính toán các chỉ số thể hình theo các tiêu chuẩn của WHO / CDC. Xem chi tiết tại www.who.int/nutgrowthdb

[Download Inst_ANT.exe] (392Kb) , cài đặt vào một thư mục trên PC, tạo shortcut cho file anthro.exe, đọc file anth_doc.PDF để biết cách sử dụng .

Tác giả : CDC / WHO

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008