Bài giảng phẫu thuật mạch máu

Bộc lộ động mạch cảnh [ Download ]

Bộc lộ động mạch chậu và chi dưới [ Download ]

Bộc lộ động mạch chầy trước [ Download ]

Bộc lộ động mạch chầy sau [ Download ]

Bộc lộ động mạch chi trên [ Download ]

Bộc lộ động mạch đùi [ Download ]

Bộc lộ động mạch khoe [ Download ]

Bộc lộ động mạch nách [ Download ]

Bộc lộ động mạch quay [ Download ]

Bộc lộ động mạch trụ [ Download ]

Bộc lộ lớp áo ngoài động mạch [ Download ]

Kĩ thuật mở lòng động mạch [ Download ]

Ghép mạch bằng tĩnh mạch hiển trong [ Download ]About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008