DNotes 1.0

DNotes 1.0 : Sổ tay chẩn đoán được thiết kế dựa trên chương trình Doctor’s Exam của Dr. Nakamura, Dr. Allan H. Bruckheim , có cải tiến cho phù hợp với bản địa sẽ cung cấp những quy trình khai thác bệnh và gợi ý chẩn đoán dựa trên những dữ kiện thu thập được.

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008