IDManager 3.1

IDManager 3.1 : Chương trình quản lý hoạt động các phòng chẩn đoán hình ảnh. Quản lý dữ liệu ảnh với công cụ smart engine. Hỗ trợ thiết lập các bệnh án multimedia .

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008